Information från Eular

I juni varje år anordnar European League Against Rheumatism - eular en kongress där bland annat forskare, läkare, vårdpersonal och patienter träffas för att diskutera forskning, behandling, vård och mycket annat som berör de reumatiska sjukdomarna.

 

I år hölls kongressen i Paris och drygt 14 000 personer från närmare 130 länder deltog. Kongressen är väldigt stor och det är omöjligt att återge allt men här följer en kort sammanfattning av några av mest intressanta nyheterna.
Reumatism

Två forskargrupper på Karolinska Institutet i Stockholm har undersökt patienter som nyligen fått reumatism och sett att det finns tecken på inflammation även i lungorna. Fyndet tyder på att celler i lungorna skulle kunna vara inblandade i själva sjukdomsstarten.
Det är sedan tidigare känt att rökare har en högre risk att drabbas av reumatism. Nu har svenska forskare från Umeå universitet och Karolinska Institutet visat att rökare som äter för mycket salt löper en ännu högre risk.
Att det finns en koppling mellan reumatism och hjärtsjukdom är känt sedan tidigare. Nu visar en tysk studie att de reumatiker som nått remission, alltså de som inte har någon sjukdomsaktivitet, bara löpte hälften så stor risk att drabbas av hjärtsjukdom som de med aktiv sjukdom.

SLE

Inom SLE-området rapporterades det om många nya läkemedelsstudier. Bland annat har ett nytt läkemedel som inte godkänts än (atacicept) nu visats förlänga tiden till nästa försämringsperiod hos patienter med SLE. En rysk studie visade att rituximab (Mabthera) har bra effekt hos SLE-patienter som inte svarat på standardbehandling.
Ytterligare en studie kring SLE och läkemedelsbehandling visade att hos patienter som inte har någon sjukdomsaktivitet kan man avsluta den immunsupprimerande behandlingen som trycker ned kroppens immunförsvar utan att riskera en ny sjukdomsepisod hos upp till 70 % av patienterna.
Både i svenska och canadensiska studier har forskarna sett att patienter med SLE löper en högre risk än friska att drabbas av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Risken är störst under det första året efter diagnos och minskar sedan. Vidare presenterade en grupp amerikanska forskare en studie där de visade att SLE-patienter som vaccinerats med pneumokock vaccin (Pneumovax) hade en lägre risk att dö i samband med sjukhusvistelse.

Sjögrens syndrom

En grupp kanadensiska forskare har undersökt patienter med Sjögrens syndrom och sett att de har en ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt och stroke jämfört med friska. Även här är risken störst under det första året efter diagnos. Fyndet är viktigt eftersom man då kan vara särskilt uppmärksam på symtom men också behandla eventuella riskfaktorer.

Vaskulit

En engelsk forskargrupp har hittat biomarkörer som skulle kunna användas för att följa patienter med en viss typ av vaskuliter (granulomatös polyangit, eosinofil granulomatös vaskulit, mikroskopisk polyangit). Förhoppningen är att man genom att mäta markören skulle kunna förutsäga nya sjukdomsepisoder och på så sätt starta behandlingen redan innan de första symtomen uppkommer.
Idag diagnostiseras jättecellsartrit genom att man tar en biopsi, men nya fynd visar att ultraljud skulle kunna vara en lika tillförlitligt testmetod. Eftersom ultraljud är mindre obehagligt för patienten skulle det vara att föredra om de två metoderna är lika pålitliga.

Reumatisk inflammatorisk ryggsjukdom

Ett nytt biologiskt läkemedel (ustekinumab) har tidigare visat sig kunna minska symptomen vid reumatisk inflammatorisk ryggsjukdom, spondylartrit. Nu visar en uppföljningsstudie att det inte bara är symtomen som dämpas utan även inflammationen. Dessutom verkar det som om de som har bäst effekt av läkemedlet är de som har en mer aktiv sjukdom när behandlingen startas.

Brukarmedverkan i forskning

Under patientdelen av EULAR träffades deltagare från Sverige, Tyskland, Belgien, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och Italien för att diskutera brukarmedverkan i forskningen. Bland deltagarna var några forskningspartners medan andra arbetade övergripande och som samordnare.
Eular har sedan ett par år tillbaka utbildat forskningspartners som ska kunna delta i olika forskningsprojekt som finansieras av eular. Hittills är 30 personer utbildade varav en kommer från Sverige.
Diskussionerna handlade om situationen för forskningspartners i de olika länderna, hur utbildningarna ser ut och hur man arbetar för att koppla forskningspartner till olika forskningsprojekt. Det talades också en hel del om vilken typ av uppdrag forskningspartners får, om det känns meningsfullt eller om det bra blir ett uppdrag på pappret utan verkligt innehåll. Det fanns exempel på båda delarna.

Nästa år, 2015 i Rom, kommer eulars patientdel att ha särskilda sessioner om brukarmedverkan. Det finns också tankar kring att skapa ett europeiskt nätverk för forskningspartners. Brukarmedverkan i forskningen utvecklas hela tiden. Allt fler forskare och allt fler finansiärer efterfrågar patienternas unika kunskap om de olika sjukdomarna.

Läs mer om brukarmedverkan i forskning

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.