Regionpolitikermöte 2015-06-01

Möte med Reumatikerdistriktets Medicinpolitiska grupp (MP-gruppen) och politiker från Region Skåne hölls måndagen den 1 juni 2015 i distriktets lokaler på Skiffervägen 20 i Lund.

Inbjudna till mötet var förutom politikerna även reumatologerna Roger Hesselstrand och Jehns Martineus, från Reumatologiska kliniken vid Skåne Universitetssjukhus (SUS) Lund/Malmö.

Den medicinpolitiska gruppen ville att det skulle betonas att ett bidrag till Reumatikerförbundet utan angivelse av användningsområde går direkt in i verksamheten. Man måste med ett och samma gironummer ange till vad gåvan skall användas, till exempel forskning.

POLITIKERTRÄFF DEN 1 JUNI 2015 I LUND

Sju av åtta regionpartier var närvarande när Reumatikerdistriktet i Skåne kallade till ett av
de årliga mötena mellan politiker, reumatologer och representanter från den i distriktet s.k.
MP-gruppen (där MP står för Medicin-Politisk). Följande politiker och reumatologer deltog:

Stefan Lamme Moderaterna
Ewa Phil Krabbe Socialdemokraterna
Anette Mårtensson Miljöpartiet de Gröna
Yvonne Andreasson Folkpartiet
Ing-Marie Nilsson Axelsson Kristdemokraterna
Lars-Johan Hallgren Sverigedemokraterna
Sara Svensson Vänsterpartiet

Jehns Christian Martineus, sektionschef och reumatolog på Reumatologen SUS i Lund och Malmö
Roger Hesselstrand, reumatolog på Reumatologen SUS i Lund och Malmö

Från Reumatikerdistriktet deltog Mona Korths-Nordén, Kerstin Lövgren, Ingela Adler Petrow,
Britt-Marie Larsson och Christer Hugoson.

 

Inledning

Mona Korths-Nordén, distriktets förre ordförande men fortfarande sammankallande i MP-gruppen, inledde med att hälsa alla varmt välkomna varefter en presentation av de närvarande följde.

Sklerodermi 

Härefter gick ordet till Roger Hesselstrand som informerade om den reumatiska diagnosen Sklerodermi (även benämnd Systemisk skleros). Följande kan sägas om denna diagnos:

 • Omgivningen påverkar generna
 • Man får fibros (= ärrbildning)
 • Drabbar ofta huden och även inre organ
 • En del påverkan på leder

Patienter med Sklerodermi fryser ofta. Statistiskt sett blir 1/3 ganska bra, 1/3 svårt sjuka och 1/3 avlider. 

Vi har 19 fall med denna diagnos per en miljon invånare, berättade Roger Hesselstrand och just nu finns det 305 fall per en miljon invånare.

Insjuknande sker oftast vid åldern 40-45 och övervägande antalet patienter är kvinnor.

Roger Hesselstrand visade foton av patienter som fått kärlbristningar i huden. Det var dramatiska bilder med stora sår på främst fingrar som visades för de närvarande. Han berättade att sådana sår även kan drabba de inre organen.
Lungfibros är en vanlig dödsorsak.

 

Som i så många andra fall är tidig upptäckt viktig. Därefter ska upprepad utredning ske. Forskning
om Sklerodermi bedrivs och medicinering är en viktig behandlingsform, särskilt tidigt i sjukdoms-förloppet.

Vid misstänkt och fastställd Sklerodermi kontrolleras bl.a. följande:

 • COMB = Bindvävsprotein
 • Kalprektorin = Protein som mäts i avföring
 • HAMIS = Test för handfunktion
 • Kapillärmicroskopi

 På Reumatologen i Lund finns fyra (4) sängplatser för patienter med Sklerodermi.

Något som borgat för framgångsrika resultat är enligt Roger Hesselstrand:

 • Framgångar
 • Liten grupp
 • Inarbetade rutiner
 • Effektiva utredningar
 • Lång tradition och hög standard
 • Patienter och kollegor litar på oss


Roger Hesselstrand beskrev därefter olika problem i form av attityder, där en del undrar varför vi utreder ”friska” personer samt varför vi utreder patienterna när inga bra behandlingar finns.

Avslutningsvis visade Roger Hesselstrand också på några strukturella problem, bl.a. att fler patienter remitteras, konkurrensen mellan akut och elektiv vård samt tankar om en flytt av Reumatologen till Malmö.

Mona Korths-Nordén tackade Roger Hesselstrand för hans mycket intressanta information om Sklerodermi. Hon överlämnade därefter ordet till Jehns Christian Martineus.

Organisation och verksamhet

Jehns Christian Martineus visade ett organisationsschema för verksamheten i Division 3 på Universitetssjukhuset i Lund och Malmö. Hit hör bl.a. Reumatologen. Det finns totalt fem (5) divisioner inkl. Primärvården.
Verksamhetschef för Division 3 är Ulrika Wiberg (sjuksköterska i professionen). Det finns också områdeschefer som handhar personalen och tre sektionschefer (varav Jehns Christian Martineus alltså är en).
Jehns Christian Martineus övergick till att gå in på framtiden och knöt an till det Roger Hesselstrand avslutade sitt föredrag med, nämligen frågan om var Reumatologen SUS ska ligga. Stefan Lamme
och Sara Svensson berättade att ett tjänstemannaförslag föreslår Malmö, men båda hävdade att de två politiska ”blocken” är mot det förslaget.

Jehns Christian Martineus övergick till att berätta om vilka andra specialiteter Reumatologen samarbetar med. Flertalet av dessa finns just nu i Lund.
Därefter informerade han om att ett av de första patenten inom de biologiska läkemedlen för reumatiker, Enbrel, släpper sitt patent. Frågan är då hur prisbilden kommer att se ut.

Finansiering av forskning är en viktig del av reumatologin och Jehns Christian Martineus berättade att pengar kan fås via ALF (statliga pengar till landsting och kommuner för Avtal om Läkares Forskning).
Det finns också 5 miljoner kronor på Reumatologens egen donationsfond.
Reumatikerförbundet lämnar också bidrag till forskning inom reumatologi.

På Reumatologen SUS finns just nu 23 specialister och 13 ST-läkare (varav 2 ST-läkare under 2015).

Därefter berättade Jehns Christian Martineus om det nationella register (SRQ) som finns och där patienter med främst biologisk läkemedelsbehandling följts på nuvarande sätt sedan ungefär 1999.
Det finns 55 000 patienter på nationell nivå.
Remisserna till Reumatologen SUS har ökat, i Lund med 100 % sedan åtta (8) år tillbaka och med 20-40 remisser per vecka i Malmö.
Vårdgarantin är så gott som helt uppfylld, menade Jehns Christian Martineus, som sedan beskrev olika forskningsområden inom reumatologin. Frågan om bassängen i Lund ska läggas ned eller inte är inte definitivt avgjord men man väntas få ett svar inom kort gällande de ”mätningar” som gjorts.
Jehns Christian Martineus gick även in på vilka kliniker man samarbetar med och hur.
Han sa vidare att cirka 5 000 patienter ”står på” biologiska läkemedel (DMARD), man har cirka
14 000 läkarbesök årligen på Reumatologen i Lund och Malmö, 3 000 besök hos paramedicinare, cirka 10 000 bassängbehandlingar samt 1 022 vårdtillfällen per år.

Mona Korths-Nordén tackade även Jehns Christian Martineus för en intressant föreläsning och övergick sedan till Reumatikerdistriktets frågor till politikerna.

Frågor till regionpolitikerna

Första frågan gällde biverkningar i samband med läkemedelsbehandling och här hänvisade bl.a.
Ewa Phil Krabbe, Stefan Lamme och Sara Svensson till de Nationella riktlinjerna. Man menade också att detta fall borde kunna anmälas till närmaste klagoinstans och att detta i så fall ska göras av den sjukvårdande personalen. Ewa Phil Krabbe skickar en information i ärendet till distriktskansliet för kännedom och till den eller de drabbade.

Frågan om rekrytering av reumatologer fick sitt svar vid genomgång av nuvarande specialist- och ST-läkarnumerär från Jehns Christian Martineus. Just nu ser situationen bra ut.
Mona Korths-Nordén och Ingela Adler Petrow hänvisade också till den utbildning de två håller för läkarkandidater på Reumatologen i Lund. De har märkt ett ökat intresse för att utbilda sig till reumatolog.

Reumatikerdistriktets fråga om fotvårdsbehandling för reumatiker har stötts och blötts i cirka 15 år och på föregående politikerträff fick vi veta att den nått vägs ände och med en positiv utgång.
Ing-Marie Nilsson Axelsson upprepade att detta beslut skulle gälla från 2015 medan Stefan Lamme hävdade att man först 2016 kunde ta detta system i bruk, och då samtidigt med övriga grupper såsom diabetiker.

Sista frågan gällde Reumatikerdistriktets möjlighet att få representation inför avtalsskrivning för behandlingsställen gällande utlandsvård. Närvarande politiker ansåg detta vara helt naturligt och Ewa Phil Krabbe meddelade att Reumatikerdistriktet kommer att kallas till samtal om detta.

Avslutning

Mona Korths-Nordén sammanfattade dagens möte och tackade närvarande regionpolitiker och de två reumatologer som stått för den medicinska informationen.
Härefter avslutade hon mötet och önskade alla en trevlig sommar.

 

Vid pennan: Christer Hugoson

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.