Smärtrehabilitering patientföreningsmöte i Lund 2015-12-03

Minnesanteckningar

Reumatikerdistriktet hade inbjudits till patientföreningsmöte med Smärtrehabiliteringen på Skånes Universitetssjukhus (SUS) Lund, torsdagen den 3 december 2015.
Smärtrehabkliniken i Lund har just nu 58 stycken medarbetare, 8 av dessa är läkare.

De som tas in i smärtrehab-program är i arbetsför ålder, det vill säga mellan 18-67 år. Utöver sådana program gör man utredningar av smärttillstånd som kan vara början på smärtrehabilitering. Olika enheter har möjligen haft olika förhållningssätt varför man nu söker få till en standardisering så att alla ska arbeta på samma sätt. Uppdrag har kommit från Region Skåne Kunskapscentrum att samordna både Hässleholm, Ängelholm och Lund. Simrishamn fanns tidigare men har stängts.
Största gruppen patienter, cirka 220 patienter per år, går det som kallas intensivt program. Inget kriterium att man måste ha ett arbete, däremot måste man vara i arbetsför ålder - 18-67 år. Nytt program, kallat lågintensivt, är arbetsinriktat. Cirka 20 patienter per år, under 1 dag per vecka. Utredning görs på patienter i princip alla åldrar, från 18 - 80 år.

Aktuellt

  • Man är just nu inne i en ackrediteringsprocess. En tillsyn görs i organisationen vart tredje år. Resultatet av detta året är  att det fanns några förslag på förbättringar att ge, men inget att klaga på. Man uppfyller gott och väl de krav som ställs. Ett förslag man fick var att kunna presentera sina resultat bättre, och diagnosriktade resultat.
  • Det har hänt lite organisatoriska förändringar sedan senaste mötet. Smärtrehabiliteringen tillhör inte längre den Rehabiliteringsmedicinska kliniken, då denna nu har tagits bort. Man är en egen klinik, och ingår i samma division som Primärvårdsenheterna i sjukvårdsområdet SUS, där Malmö och Lund ingår.
  • Man tar nu organisatoriskt över ett särskilt smärtteam från barnkliniken som vårdar unga och ungdomar med långvarig smärta. Det kommer att resultera i någon form av speciell verksamhet riktad till de som är mitt emellan att ha gått ut skolan och som är på väg in i arbetslivet och vuxenlivet.
  • En särskild smärtenhet kommer starta på sjukhuset SUS för akuta smärtor, cancersmärtor, postoperativ smärta, och smärtrehabiliteringen kommer att samarbeta med denna.
  • Kunskapscentrum/kompetenscentrum fick ett uppdrag av Region Skåne att samordna den specielliserade smärtrehabiliteringen i Ängelholm, Hässleholm, och Lund, så att medborgarna får likvärdig vård avsett vid vilken av dessa kliniker man söker för sin smärta. Det inbegriper en standardisering för vilka patienter man skall ta emot, vilka kriterier som skall gälla.

En trend man sett är ökande antal remisser in till smärtrehabiliteringen, från cirka 700 remisser år 2008 till runt 2000 remisser idag. Samtidigt har väntetiden minskat från över ett år år 2008 till under 3 månader nu. Så fast man har fått cirka 3 gånger så många remisser har väntetiden minskat dramatiskt. Vad som hände år 2008 är att man samlade kompetensen på en och samma klinik och man införde en rehabiliteringsgaranti.

Nya utmaningar

  • Nya utmaningar nu är att man numera får mer komplexa patientfall, och nya patientgrupper att behandla, bland andra endometrios, EDS (överrörlighet), och Reumatoid artrit (RA). Vid RA handlar det om att olika patienter kan få olika rehabilitering, antingen reumatologisk genom Reumatologen eller smärtrehabilitering genom smärtrehabkliniken.
  • En annan stor ny patientgrupp är äldre personer som håller sig aktiva längre upp i åldern. Behandling av patienter med kroniskt trötthetssyndrom påbörjas i Lund tillsammans med Linköping och Stockholm.
  • Ytterligare en stor utmaning är det att man nu behandlar patienter i olika åldrar, vilket betyder att programmen måste anpassas därefter. Rehabiliteringen måste både individualiseras och diversifieras, och det kan betyda att det inte alltid kommer gå att behandla i grupp, som man från vårdens sida helst hade önskat då fler patienter kan tas omhand.

Det är viktigt att tänka på att smärtrehabkliniken inte kan ta emot patienter på egenremiss, därför måste man gå via primärvården, det vill säga exempelvis vanlig "husläkare". Remissen som skickas in bedöms av smärtteamen och de patienter man ser att man har möjlighet att kunna jobba med tas emot.

"Språkspåret"
För att möta en ny grupp med patienter, de som inte förstår svenska språket så bra, har man testat ett nytt grepp med ett särskilt program för sådana patienter. Tanken var att samarbeta med flera myndigheter men när programmet drogs igång visade det sig vara svårt med kontakten mellan de olika leden.
Det ställde också större krav då flera patienter kunde ha exempelvis traumatiska händelser att bearbeta, något som det inte finns kompetens för på kliniken. Man upptäckte också att de behandlare som behandlar sådana patienter behöver handledning, eftersom man lätt kan identifiera sig själv med en sådan patient när de blir frustrerade om behandlingen inte ger önskad verkan. Det behövdes även ett stabilt team som kunde jobba med dessa patienter, och det bör även ingå en läkare i detta team.
Bakgrunden till hela försöket är att det påvisats både nationellt och internationellt att, oberoende av vilket land det än handlar om så är ohälsan större bland personer som har svårt med landets språk, och de har även större smärtproblematik än andra personer.

 

Specialiserad smärtrehabilitering har idag två olika dagvårdsprogram för rehabilitering, ett som kallas för intensivt smärthanteringsprogram - SHP I och ett som kallas lågintensivt smärthanteringsprogram - SHP L. Dagvårdprogrammen kan i enstaka fall följas upp med en extra gruppbehandling i basal kroppskännedom - BK.

Syftet med programmen är att patienten under rehabiliteringsperioden skall kunna öka sin aktivitet och delaktighet och även påverka livskvalitet och hälsa. Detta genom att tillägna sig strategier och förhållningssätt för att hantera smärtan och dess konsekvenser så bra som möjligt. De interdisciplinära teamen består av sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare, kurator och psykolog.

På dagvårdsavdelningen där smärthanteringsprogrammen sker finns lokaler för sjukgymnastik, arbetsterapi, och smärthantering i grupp och individuellt. Under rehabiliteringsperioden kommer tillfälle att bjuda in närstående samt försäkringskassan, arbetsgivare och andra berörda. 

Utförlig beskrivning av våra program finns nedan:

Intensivt smärthanteringsprogram SHP I
SHP I - patientinformation
SHP I - rehabiliteringsprogram

Programresultat

Lågintensivt smärthanteringsprogram SHP L
SHP L - patientinformation
SHP L - rehabiliteringsprogram

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.